Konteramiral Puke

Den hittills bäst dokumenterade tiden kring Göholm börjar med Pukes köp 1790. Johan Puke (en tid adlad af Puke, sedermera friherre Puke) är känd för att samma år leda svenska flottans utbrytning ur Viborgska viken, det s.k. Viborgska gatloppet. Johan Puke föddes i Ronneby 1751 och gick den långa vägen, från skeppsgosse till generalamiral (den högsta amiralsgraden) i svenska flottan. Efter köpet av Göholm engagerade han sig mycket i gårdens drift och utveckling. Han fick dock inte lägga så mycket tid som han kanske velat, då arbetet inom flottan ofta krävde hans närvaro på annan ort. Vid Pukes död 1816 tillfaller gården hustrun och deras 7 barn. Modern överlever alla 3 sönerna, som alla förblivit ogifta. Yngsta dottern Göthilda med maken Johan Ludvig (då biträdande läkare vid Ronneby brunn) köper 2 av systrarnas andelar och tar över driften 1860.

 

 

Mer än 20 år senare tar deras son Ludvig över såväl ägande som drift av Göholm, och med honom inleds en tid av modernisering och nytänkande vad gäller såväl djurskötsel som lant- och skogsbruk, bl.a.utvecklas mejeriverksamheten med en för Blekinge stor produktion av mjölkprodukter. I hushållningssällskapets minnesskrift för 1914-1939 står: "Man torde i hushållningssällskapets hela 125-åriga historia icke kunna finna någon man, som med större intresse och framgång än L.M. Kruse ägnat sig åt sällskapets verksamhet. En sviktande lönsamhet, i kombination med ett flertal uppdrag utanför gården, medförde att Ludvig och Anna Kruse år 1915 säljer Göholm och istället köper gården Trantorp strax väster om Karlskrona.