Avslutat projekt

Skogsbrukets glömda hjältar – kvinnors skogsarbete under industrialismen

Det övergripande syftet är att analysera kvinnornas bidrag till skogsbrukets utveckling i Sverige, främst under perioden 1880–1950. Vi vill fokusera vårt arbete på olika kvinnliga roller för att kunna problematisera den dominerande synen på skogsbruket som en rent manlig verksamhet.

Kocka

Foto: Skogsmuseet i Lycksele

Skogsbruket har spelat en central roll i Sveriges ekonomi under lång tid, det har också haft en enorm betydelse för den enskilda människan och skapat sociala, ekonomiska och kulturella värden. I den skogliga historieskrivningen finns ett starkt fokus på männens roll i skogen. En mer rättvisande bild av Sveriges skogshistoria måste inkludera en fördjupad bild av kvinnors arbete i skogsbruket. Det industriella skogsbrukets framväxt var i mycket hög grad beroende av kvinnornas arbete. Småbrukarhustrun tog över hela ansvaret för både jordbruket och familjen när männen arbetade i skogen, yngre kvinnor spelade en viktig roll som kockor med ansvar för matlagning, organisation och hygien i skogsarbetarkojorna och dessutom har kvinnor själva arbetat som skogsarbetare.

Det övergripande syftet med föreliggande projekt är att analysera kvinnornas roll i skogsbrukets utveckling i Sverige, främst under perioden 1880–1950. Vi vill fokusera vårt arbete på olika kvinnliga roller för att kunna problematisera den dominerande synen på skogsbruket som en rent manlig verksamhet. Förutom dessa forskningsuppgifter vill vi också skapa ett större allmänt intresse för skogshistoria bland kvinnor i två specifika grupper; potentiella studenter för skogliga universitetsutbildningar och den stora gruppen kvinnliga skogsägare – och därmed motverka föreställningen att skogen och skogsbruket är något förbehållet män. Vi vill dessutom levandegöra skogshistoria genom att berättelserna om skogsarbetet samlas in, dokumenteras och visualiseras.

För att genomföra projektet kommer vi att använda olika vetenskapliga metoder; semi-strukturerade intervjuer, systematisk analys av dagböcker samt analys av historiskt källmaterial (främst primärmaterial från Domänverkets arkiv i Härnösand men även material från andra skogsbolag och myndigheter). Projektet kommer att resultera i publikation i internationella vetenskapliga tidskrifter, populärvetenskapliga publikationer samt utställningar och exkursioner.

Ämne: Skogshistoria
Startår: 2016

Lars Östlund

Professor i skogshistoria
  • Organisation Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå
  • Telefon 090-78 68 442
  • Epostadress Lars.Ostlund@slu.se

Anna-Maria Rautio

Skoglig doktor

Projektledare Skogshistoria

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.