Avslutat projekt

Skogens kol – informations­projektet

Med modern berättarteknik vill projektet beskriva kolets kretslopp och skogens koldynamik. Den ’Story Map’ som produceras i projektet kommer att finns fritt tillgänglig som underlag för diskussioner med allmänhet och beslutsfattare.

Illustration över kolflödet i skog ur ett landskapsperspektiv

En av de största framtidsutmaningar vi står inför är de pågående globala klimatförändringarna. De allra flesta forskare är i dag överens om att den mänskliga påverkan i form av förbränning av främst kol, olja och gas har gett en ökad koldioxidhalt i atmosfären och som en konsekvens av detta en ökad temperatur. För att försöka hindra en temperaturhöjning som överskrider 2°C sker en omställning från en fossilbaserad till en biobaserad ekonomi.

För Sveriges del vilar en stor del av den ekonomiska omställningen på våra skogar. Men hur det ska gå till, och kan vi förlita oss på att skogen klarar att leverera? Att skog tar upp koldioxid och binder kol råder ingen oenighet om, men det finns kraftigt skilda uppfattningar om hur skogsbruk påverkar skogens kolbalans. Här finns ett stort behov av pedagogisk information baserad på vetenskap till såväl beslutsfattare som allmänhet om skogens roll för kolbalansen och hur skogsbruket och skogsprodukter påverkar denna.

Vi vill därför med modern berättarteknik (Story Map [1]) beskriva skogens unika möjligheter att binda och lagra kol, både över och under mark, och hur skogen producerar en fossilfri råvara. Tekniken ger möjlighet att blanda kartor, bilder, filmscener och animationer med förklarande text. Med drönare förflyttar vi oss från atmosfären ner bland trädkronorna, med mikroskop in i träden och med närbilder vidare ner i marken och trädens rotsystem för att så heltäckande som möjligt beskriva kolets kretslopp och skogens koldynamik. Utifrån ett landskapsperspektiv vill vi visa anläggning av ny skog, samt hur olika skötselformer och utvecklingsstadier påverkar kolets kretslopp i olika skogstyper, och hur skogens produkter påverkar kollagret. Vår ’Story Map’, Skogens kol, som kommer att finns fritt tillgängligt på Internet i både svensk och engelsk version, kan användas som ett underlag för diskussioner med allmänhet och beslutsfattare på olika nivåer både nationellt och internationellt.

Ämne: Kommunikation & kunskapsspridning
Startår: 2021

Lars Högbom

Seniorforskare Skogsskötsel

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.