Göteborg kompenserar - Mindre hackspett

Mindre hackspett är fridlyst och finns med på den svenska rödlistan från 2015 under kategorin NT, Nära Hotad. Fortplantningsmiljöer och viloplatser får inte förstöras, och arten är beroende av lövskog, helst äldre ädellövskog eller alskog. För häckningen är mindre hackspett helt beroende av döda eller svampangripna, rötade träd. Foto: Johnér/ Sven Halling

Det pågår en utveckling mot ett hållbart samhällsbyggande. Ett av redskapen i den utvecklingen är ekologisk kompensation. Göteborgs stad är en markägare som använder metoden.

Karolina Källstrand. Foto: Göteborgs stad

När Göteborgs Stad inventerade naturvärdena i ett kommande bostadsområde visade det sig att en stor del av området ingick i mindre hackspettens revir.

– Det berörda området klassades som värdefullt för hackspettens födosök, säger Karolina Källstrand, miljöutredare, Göteborgs stad.

Eftersom mindre hackspett är fridlyst behövde man vidta åtgärder för att undvika negativ påverkan på den lokala populationen, och en åtgärdsplan upprättades.

– Planen gick ut på att förstärka en annan del av reviret genom att bland annat ringbarka träd och högkapa klena lövträd under en tioårsperiod och lägga in död ved från andra områden. På så vis räknar kommunen med att kunna öka de ekologiska kvaliteterna för mindre hackspett tills naturen själv tar över och skapar gynnsamma förutsättningar för den.

Planen gick ut på att förstärka en annan del av reviret...

Hackspettens skog blev bostadsområde. Det möter Göteborgs stad med ekologisk kompensation. Foto: Göteborgs stad

Kompensation & habitat banking

Ekologisk kompensation handlar om att kompensera för förlorade eller skadade naturvärden genom att exempelvis skapa nya naturvärden eller restaurera sådana i andra områden. Ekologisk kompensation kan bli aktuellt när grönområden eller skogsmark omvandlas till exempelvis vägar, järnvägar, gruvor eller bebyggelse.

En oro som ofta lyfts fram i diskussionen om ekologisk kompensation är att det kan bli en fribiljett till förstörelse av naturvärden i samband med exploatering. För att ekologisk kompensation ska fungera i praktiken behövs i vissa fall en mellanhand som skapar och tillhandahåller naturvärden. Det är grunden till en kompensationsmarknad som kallas habitat banking och som kan bli ett nytt användningsområde för skogsmark, där markägare erbjuder höga naturvärden i form av krediter på en marknad. Köparen är en exploatör som – med krav på sig att göra ekologisk kompensation – fått tillstånd att använda grönområden och skogsmark till byggnader, infrastruktur eller kanske en gruva.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.