Ekologisk kompensation utreds på regeringens uppdrag

Friställning av stora lövträd är en åtgärd som höjer naturvärdena i skogen. Foto: Staffan Mattsson

Regeringen har tillsatt en utredning för att kartlägga förutsättningarna för en effektivare och mer konsekvent tillämpning av ekologisk kompensation. Utredningens förslag ska lämnas till regeringen 1 mars 2017.

– Vi behöver se till att det blir en mer konsekvent tillämpning av de lagregler vi redan har, men vi behöver också utreda hur lagstiftningen kan förändras för att ekologisk kompensation ska användas i större utsträckning vid större exploateringar av värdefulla mark- och vattenområden, säger Jim Nilsson, utredningssekreterare vid Regeringskansliet.

En viktig del i utredningsarbetet är att se vad Sverige kan lära av andra länder.

– Vi tittar på andra länders system för ekologisk kompensation, på lagstiftning och på domar - både i de fall det har blivit och inte har blivit aktuellt med ekologisk kompensation vid exploatering av värdefull natur.

Jim Nilsson berättar att många projekt utomlands, där ekologisk kompensation tillämpats, inte gett den effekt man förväntat sig. Utredningen tittar därför också närmare på framgångsfaktorer, aspekter som är viktiga att beakta när man vidareutvecklar system för ekologisk kompensation.

– Ett exempel är likvärdigheten – hur fastställer man att miljöskada som återstår efter att all rimlig hänsyn har tagits på platsen, ersätts genom kompensationsåtgärderna? Vilka måttenheter är ändamålsenliga för att bedöma graden av framgång? Hur jämförs olika naturtyper med varandra? I det här skedet av utredningen har vi fler frågor än svar, säger Jim Nilsson.

Utredningen tittar också på tidsförskjutningen, det vill säga den lucka i tiden som kan uppstå mellan exploatering och kompensationsåtgärd, och som bland annat försvårar bedömningen av likvärdigheten mellan förstörda naturvärden och nyttan av kompensationsåtgärderna.

Hur frågan om additionalitet, det vill säga att de ekologiska kompensationsåtgärderna måste leda till naturvårdsnytta utöver den utveckling som skulle ha skett ändå, hanteras i andra länder intresserar också utredningen.

– Vi tycker oss se att man i vissa system för ekologisk kompensation accepterar kompensationsåtgärder som leder till förbättring i ett naturområde – ett område där naturvärdena utan åtgärden skulle ha försämrats. Kompensationen innebär då bara att området försämras lite mindre. Problemet med det synsättet är att man inte får ett sammantaget system för ”no net loss” – ett perspektiv som finns med i våra direktiv och är en viktig utgångspunkt i vårt arbete, säger Jim Nilsson.

TEXT: Malin von Essen

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.