Ny forskning om sexuella trakasserier på skogsutbildning

Skogsvy med människa på avstånd. Foto: Matilda Holmqvist

Foto: Matilda Holmqvist

Trots åtgärder har diskriminering och sexuella trakasserier fortsatt att vara en del av vardagen på svenska skogsutbild­ningar. Starka traditioner, hierarkier, tystnadskultur och brist på agerande från lärare och ledare är några av de bakomliggande orsakerna, visar ny forskning av Ann Grubbström och Stina Powell vid SLU.

Ann Grubbström. Foto: Mikael Wallerstedt

– Ha modet att agera och säga ifrån om du bevittnar något olämpligt, till exempel ett sexistiskt skämt, säger Ann Grubbström. Foto: Mikael Wallerstedt

2018 publicerades det öppna brevet ”Från hashtag till handling” på skogen.se och Instagramkontot @slutavverkat. I brevet berättar kvinnliga studenter vid jägmästar­programmet om en exkluderande och machonormativ kultur – och om trakasserier och diskriminering som de själva upplevt eller bevittnat under sin utbildning. Det här blev starten på Ann Grubbströms och Stina Powells forskning, som Skogssällskapet är med och finansierar.

– När ansökan om medel till forskningen först gjordes var den mer allmänt hållen mot skogssektorn, men så kom det här öppna brevet. Det kändes väldigt angeläget och var något vi ville fokusera på, säger Ann Grubbström, docent och forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Traditioner vidmakthåller olämpliga beteenden

Ett syfte med forskningsprojektet, som går i mål till jul, har varit att få mer kunskap om de mekanismer som förklarar varför diskriminering och sexuella trakasserier har fortsatt existera på utbildningen, trots att man har arbetat för att åtgärda det. Undersökningen har gjorts i form av intervjuer och fokusgrupper med lärare, ledare och studenter. Resultaten visar att de beteenden som beskrivs i det öppna brevet ofta förekommer i det forskarna kallar för ”dolda miljöer” så som sociala medier och i studentkåren, där lärare och ledning inte är lika närvarande.

– Vi såg också att starka traditioner är viktiga i samman­hanget. Det är något som hjälper för sammanhållningen i gruppen men det bidrar samtidigt till att vidmakthålla olämpliga beteenden. Man hade till exempel rensat bort olämpliga sånger, ändå kunde vissa grupper ta fram de här gamla sångerna för att provocera, säger Ann Grubbström.

Stark tystnadskultur

Forskarna såg även att hierarkier är viktiga och att yngre studenter ofta tar efter äldre studenters beteende. Studenterna beskriver en stark tystnadskultur där man står vid sidan av och iakttar ett olämpligt beteende utan att säga ifrån. Att inte stå tyst bredvid är av särskild betydelse när
det kommer till lärare.

– När en lärare inte reagerar på ett olämpligt beteende så tystnar kvinnorna, de upplever att beteendet tolereras av organisationen, säger Ann Grubbström och fortsätter:

– Något vi tyckte var väldigt allvarligt var att personerna som upplevt diskriminering och trakasserier hade övervägt att avsluta sin utbildning och det påverkade deras val av kurser och inriktningar eftersom de ville undvika vissa personer.

Förebilder viktiga

I intervjuerna har studenterna uttryckt en önskan om att lärarna visar engagemang och aktivt pratar om jämställdhetsfrågor, men inte alla lärare känner att de har rätt kompetens för det, berättar Ann Grubbström. De kvinnliga studenterna lyfte även vikten av förebilder i branschen.

– De tycker att det är viktigt att kvinnor i ledarskapspositioner i skogssektorn stöttar yngre kvinnor.

Hon hoppas att forskningsprojektet kan hjälpa andra att se mönster i den egna organisationen och arbeta med jämställdhetsfrågor i alla delar av verksamheten.

– Det är inte alltid lätt att driva genusfrågor eftersom det finns en stark norm kring att ekonomi och produktion är det viktigaste. Jag hoppas att forskningen kan bidra till att ändra synen på genusfrågor och att det blir en integrerad del av verksamheten.

Hur kan man som mindre skogsägare arbeta för en mer jämställd bransch?

– Jag hoppas att man kan se sin egen roll i det här. Alla har möjlighet att bidra till förändring utifrån sin position. Du som är skogsägare är förmodligen en förebild för yngre i olika sammanhang. Ofta tillhör man kanske någon organisation eller förening, då kan det handla om saker som att ge alla utrymme på möten och lyssna till allas kommentarer. Ha modet att agera och säga ifrån om du bevittnar något olämpligt, till exempel ett sexistiskt skämt.

Text: Elsa Sjögren

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.