Naturreservatet Gö

Huvuddelen av skogsmarken inlöstes 2009 av Länsstyrelsen för bildande av naturreservatet Gö. Reservatet är ur naturvårdssynpunkt ett av de mest värdefulla områdena i Blekinge, och det har få motsvarigheter i landet.

Reservatets areal är 1 940 hektar, varav ca 500 hektar land och ca 1 440 hektar vatten.

Gö naturreservat utgör Blekinges största sammanhängande ekskogsområde med förekomst av ett betydande antal rödlistade arter, främst vedinsekter. Reservatets vatten är Blekinges första marina reservat.

Området är geologiskt intressant då det är få ställen i Blekinge öster om Listerlandet som präglas av större drumliner. En mängd fornlämningar från olika tidsepoker visar på människans långa närvaro i området.

För mer info om naturreservatet Gö hänvisas till Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..