Tidigare beviljade ansökningar

Här listas de projekt som tidigare år har beviljats anslag från stiftelsen Stina Werners fond.

2018

 • Anpassningar till snabba klimatförändringar genom genetiska mekanismer, fenotypisk plasticitet och epigenetik
 • En naturlig metod att förebygga insektsangrepp på skogsträd med kisel
 • Interaktioner mellan däggdjur och fåglar i jordbrukslandskapet

2017

 • Fire in Pinus sylvestris forests: Impact on fungal symbionts of Tomicus piniperda and on carbon, nitrogen and phosphorous availability in fungi-colonised phloem.
 • Påverkan på fåglar i nedlagda gruvor
 • Hur skogsbränder påvekar ekens föryngringdynamik: en dendrokronologisk analys i Sydsvenska ekskogar.

2016

 • Mot en helhetsförståelse av lavtillväxt
 • Föryngring av poppel
 • Växt-pathogen interaktioner och tolerans

2015

Inga medel anslogs

2014

 • Den felande länken i skogens klimatkylande kapacitet
 • Tree population dynamics and fire history in Bralowieza Forest

2013

 • Genetic evaluation of vulnerability of threatened saproxylic beetles in relation to habitat fragmentation
 • Akvaponik - framtida odlingssystem för miljövänlig och säker livsmedelsproduktion
 • En studie av rapssorters mottaglighet för stress
 • Användning av drönare vid skogsvårdsplanering
 • Göholms gods ekologisk odling i kustnära område
 • Work time performance for early hign-pruning of beech
 • Göholms trädgård - utomhuspedagogik och trädgårdskurser

2012

 • Betydelsen av död ved i vattendrag för öring
 • Värdväxtval hos granbarkborren - utvärdering av stressinducerade ämnen i gran i syfte att effektivisera granbarkborrefällor
 • Forskningsutbyte mellan Sverige och Kina kring värdefulla lövträd
 • Ett nytt ädellövträd för svenskt skogsbruk och ett värdefullt alternativ till tropiskt trä
 • Göholms gods köksträdgård - ekologisk odling i kustnära havsområde
 • Hur påverkas ungnöt av övernattning på slakteriet?
 • Göholms trädgård - trädgårdskurser, utomhuspedagogik och rehabiliterande rum

2011

 • Effektivare övervakning av betande kreaturmed hjälp av GPS
 • Effekten av viltvårdsåtgärder på rapphöns och annan biologisk mångfald i jordbrukslandskapet
 • Optimerad kombination av vallbaljväxtensilage
 • Göholms trädgård - trädgårdskurser, utomhuspedagogik o rehabiliterande rum
 • Projektarbeten för studenter vid Blekinge trädgårdsmästarutbildning
 • På vilka sätt kan gymnasieskolan Knut Hahn använda sej av möjligheter beträffande natur- och kultvård samt vetenskaplig forskning som ligger i Stiftelsen Stina Werners intressen?
 • Bättre fosforutnyttjande med mer effektiva sorter

2010

 • Dendrokronologisk rekonstruktion av av bokens ollonår i södra Sverige sedan år 1800
 • Göholms trädgård - trädgårdskurser, utomhuspedagogik o rehabiliterande rum
 • Undersökning Göholms fladdermusfauna
 • Restaurering av biologisk mångfald i ekskog
 • Forskningsutbyte kring värdefulla lövträd mellan sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp och Purdue
 • Minskad spridning av potatisbladmögel med biotensid
 • Feromoninventering av biodiversitet: tillämpning och vidareutveckling
 • Wheat cultivars for organic cultivation with improved nutritional value and contribution to healt
 • Återfotografering av bilder tagna 1914 för att påvisa hur trädgränsen förflyttats

2009

 • Resestipendium Croptrust, Rom
 • Inventering av marina makrofyter i Blekinge
 • Intensivodling av vedartade växter för biomassa
 • Medel för tryckning av bok om rotröta
 • Sporsäckssvampar i ädellövskog - samhällen och ekologiska roller
 • Arkeologiska källor till trädgårdarnas och kulturlandskapets historia - ett seminarium med växten i centrum
 • Utsädesburna sjukdomar på åkerböna
 • Hur påverkas rödlistade arter av lavar och mossor av restaurering av restaurering av trädbärande hagmarker med ek?
 • Lövskog för framtiden
 • Feromoninventering av biodiversitet
 • Plasticitet i insekters värdväxtutnyttjande
 • Överlevnad skandinaviska fjällräven
 • Vårdplan Göholms park och trädgård

2008

 • Föryngring av lövskog
 • Stina Werner och Göholm
 • Ekföryngring i ett längre tidsperspektiv
 • Test av flyktiga ämnen från lövträd
 • Bete ur ett mångbruks- och hållbarhetsperspektiv; betesdjur, beteseffekter, landskap och människor
 • Lövrika skogar med naturvärden

2007

 • Faktorer som betämmer lokal biologisk mångfald
 • Gömarkens skogsdynamikRestaurering av ekskog
 • Ekblandskogars utveckling för mångbruk
 • Skötsel av signalartslavar