Hållbarhetsmål

Skogssällskapets hållbarhetsmål är upprättade med vår miljöpolicy och våra betydande miljöaspekter som grund. Hållbarhetsmålen ska hjälpa oss att ständigt förbättra oss vad gäller vår miljöpåverkan och att följa vår förbättring.

Övergripande hållbarhetsmål – Certifieringsmålet

Fram till och med 2023 ska 60 % av vår totala förvaltade areal vara certifierad enligt FSC eller PEFC (exkl. egen skog).

Att vi valt certifiering som övergripande hållbarhetsmål har flera orsaker. Framförallt för att det är ett mätbart mål på hållbarhet i skogsbruket. De Skogsbruksstandarder som vi certifierar oss mot har satta nivåer för såväl miljövariabler som ekonomiska och sociala variabler och en årlig kontroll av efterlevnaden sker genom tredjepartsrevision.

Naturvårdande skötsel

De bestånd med naturvårdande skötsel som vi har i våra förvaltningsplaner ska skötas enligt plan.

De bestånd som har målklassning NS (Naturvård Skötsel) ska skötas enligt de planer som satts upp. Syftet är att utveckla och bibehålla de naturvärden som finns, att öka kvaliteten i avsättningar, samt bidra till affären för Skogssällskapet.

På den areal som är NS-klassad och har en föreslagen åtgärd under de närmaste tio åren ska naturvårdande skötsel årligen utföras på minst 10 %.

Utredningsmål utsläpp

Under 2023 ska våra möjligheter att styra och mäta utsläpp från resor, avverkningsverksamhet samt transporter utredas för att därigenom kunna upprätta konkreta handlingsplaner och mål för minskning av dessa utsläpp.