Miljöpolicy

Miljöpolicy för Skogssällskapets Förvaltning AB. Antagen 2018-05-03.

Skogssällskapets Förvaltning AB är ett serviceföretag inom skogsbranschen med verksamhet i hela Sverige och andra länder. Ägare till verksamheten är Stiftelsen Skogssällskapet som har till ändamål att verka för hållbar utveckling av skog och mark. Vi har en helhetssyn på vårt eget och våra kunders skogsägande och erbjuder tjänster inom bland annat förvaltning, avverkning, skogsvård, rekreation & friluftsliv, skatterådgivning samt köp och försäljning av fastigheter. Vår huvuduppgift är att kombinera kraven på en bra lönsamhet med kraven på en god miljö- och naturvård.

Skogssällskapets svenska förvaltnings- och produktionsverksamhet (SFAB) är certifierad enligt ISO 14001, Forest Stewardship Council (FSC) samt Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC). Vi arbetar för ständiga förbättringar och förebyggande av miljöpåverkan genom att:

  • Varje medarbetare tar miljöansvar för sin del av verksamheten. Var och en i organisationen ska vara medvetna om hur de i sina arbeten ger upphov till miljöeffekter och på vilket sätt dessa kan minskas.
  • Verka för minsta möjliga miljöpåverkan vid utförande av skogliga uppdrag. Lagkraven och våra andra bindande krav är alltid den lägsta nivån av miljöhänsyn. I all skoglig verksamhet arbetar vi för att minimera miljöpåverkan utifrån rådande förhållanden. Skogssällskapet är paraplyorganisation för FSC och PEFC och har målsättningen att ständigt öka arealen certifierad skogsmark.
  • Samarbeta med entreprenörer. Vi har ett aktivt samarbete med våra entreprenörer för att säkerställa god kvalitet vid transporter och skogliga uppdrag. Skogssällskapet följer upp att entreprenörer som genomför skogliga uppdrag åt oss har relevant utbildning för att ta ett aktivt miljöansvar.
  • Stödja forskning och verka för kunskapsutbyte med myndigheter och miljöorganisationer. Genom Stiftelsen Skogssällskapet bidrar vi till forskning och utveckling för att främja naturvård och skogshushållning. Vår ambition är att ha en aktiv dialog och kunskapsutbyte med myndigheter och miljöorganisationer i syfte att ständigt förbättra vårt miljöarbete och vårt miljöledningssystem.
  • Vara sparsamma med ändliga resurser. Vi arbetar för att minska användningen av ändliga resurser bland annat genom minskade utsläpp från tjänsteresor, drivningsarbeten och virkestransporter.
  • Arbeta med lagar och andra bindande krav som miniminivå. Att följa lagar och andra bindande krav är en självklarhet. Genom vårt miljöledningssystem har vi kontroll över de krav som vi berörs av och kan säkerställa att vi uppfyller dem.