Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Alla projekt

Projekt

 • Avslutat

  Kiselupptag från aska i skogsträd­plantor – kan ge positiva effekter på skogsträd vid askåterföring

  Kisel är ett viktigt ämne för trädplantor, som bland annat ökar motståndet mot snytbaggeangrepp och torka. Andelen växttillgängligt kisel i jorden är mycket lågt, och kisel förs bort från skogsmarken när biomassa tas ut vid skogs­avverkning. I projektet undersöks hur askåterföring kan användas som ett sätt att öka kiselupptaget hos tall- och granplantor.

  Forskare
  Maria Greger
  Ämne
  Skogsskötsel
  Startår
  2021
 • Avslutat

  Skogens kol – informations­projektet

  Med modern berättarteknik vill projektet beskriva kolets kretslopp och skogens koldynamik. Den ’Story Map’ som produceras i projektet kommer att finns fritt tillgänglig som underlag för diskussioner med allmänhet och beslutsfattare.

  Forskare
  Lars Högbom
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2021
 • Avslutat

  Öka kunskapen om allemansrätten i skogen hos svenska skolelever

  Svenska Turistföreningens material Allemansrättsskolan har redan nått ut till cirka 200 000 barn, med 8000 utskickade kit. Genom projektet ges anslag för att ytterligare 4000 kit ska kunna distribueras till skolor, samt till STF:s lokalavdelningar och boenden runt om i Sverige.

  Forskare
  Anna Heimersson
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2022
 • Avslutat

  Lektionssal Åryd – Tallens genetik och förädling

  Syftet med projektet är att på ett demonstrativt sätt visa upp de genetiska vinster man har skapat genom förädling av tall genom att skapa en lektionssal på Skogssäll­skapets fastighet Åryd utanför Växjö. Försöket skall även ge information om trädslagets genetiska variation och visa på effekter av förflyttning.

  Forskare
  Johan Kroon
  Ämne
  Skogsträdsförädling
  Startår
  2020
 • Avslutat

  Tree species mapping using harvester and remote sensing data

  Projektet syftar till att förbättra kartläggningen av trädslag med hjälp av skördardata och fjärranalys. Bättre kartläggning bidra till en mer dynamisk industriförsörjning av virke och massaved.

  Forskare
  Liviu Theodor Ene
  Ämne
  Planering
  Startår
  2021
 • Avslutat

  Effekt av fragmentering i tid och rum på förekomsten av rödlistade vedsvampar i skyddsvärda skogar

  I projektet analyseras förekomsten av ett urval rödlistade vedsvampar i skyddsvärda skogar i olika landskapskontexter; nyckelbiotoper och reservat. Projektet vill bidra till förståelsen kring funktionell grön infrastruktur och var i landskapet utökat områdesskydd och restaurering är mest effektivt.

  Forskare
  Bengt-Gunnar Jonsson
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2020
 • Avslutat

  Inventering av skogsbestånd med en kombination av mobila och flygburna sensorer

  Inom projektet utvecklas metoder för att effektiv insamling av information om skogsbestånd, genom att kombinera mobil laserskanning med flygburen laserskanning.

  Forskare
  Johan Holmgren
  Ämne
  Teknik
  Startår
  2019
 • Pågående

  Skogen i skolans regionala verksamhet

  SiS är samverkansprojekt uppbyggd kring tio regioner med en styrgrupp i varje region med företrädare för främst skogsbranschen, skogsstyrelsen och utbildning/skola.

  Forskare
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2011
 • Avslutat

  Att sluta räkna kroppar – nya tankar för en jämställd skogssektor

  När det bedrivs arbete med jämställdhet utan att det leder till önskade resultat blir det viktigt att granska de premisser utifrån vilka arbetet bedrivs. Projektet undersöker därför vilka föreställningar om vad jämställdhet är som förekommer inom skogssektorn.

  Forskare
  Stina Powell
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2018
 • Avslutat

  Miljöpåverkan av markbered­ning – vad vet vi idag och vad saknas?

  I projektet analyseras hur mekanisk markberedning påverkar miljön – dvs. mark, vatten, emission av växthusgaser samt botten- och fältskiktsvegetation. Målet är att nyttan av mekanisk markberedning, i form av bättre plantetablering och föryngringsresultat, ska kunna vägas mot möjliga oönskade effekter på miljön.

  Forskare
  Eva Ring
  Ämne
  Mark & vatten
  Startår
  2019
 • Avslutat

  Decadal effects of cost-neutral ecological restoration on biodiversity: a large-scale long-term experiment revisited

  I projektet undersöks långsiktiga effekter av två typer av kostnadsneutral ekologisk restaurering: luckhuggning, inkluderade skapande av död ved samt naturvårdsbränning på vedlevande organismer, insekter och vedsvampar.

  Forskare
  Joakim Hjältén
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2019
 • Avslutat

  Vägen in i skogen

  I studien görs en kunskaps­sammanställning över skogsbilvägarnas betydelse för socioekologi och samhälls­utveckling. Resultaten kommer att kunna användas som underlag i anläggande av nya skogsbilvägar, för att minska negativa effekter och förstärka nyttan och värdet. 

  Forskare
  Johan Sonesson
  Ämne
  Planering
  Startår
  2019
 • Avslutat

  Bok om ekens biologiska mångfald

  I projektet produceras en rikt illustrerad bok om eken i serien över biodiversitetsrika trädslag. Boken är planerad till hösten 2022.

  Forskare
  Håkan Tunón
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2020
 • Avslutat

  Har de senaste decenniernas naturvårdshänsyn i skogsbruket gynnat fåglar?

  Syftet är att skapa konkret förståelse för vilka förändringar av skogen som har en faktisk och mätbar positiv effekt på två utbredda, men inte särskilt talrika, fågelarter: mindre hackspett och entita. I synnerhet handlar det om att utvärdera de förändringar av skogsbruket som skett efter 1993. Kunskapen som tas fram ska vara möjlig att omsätta i praktiska rekommendationer till skogsbruket.

  Forskare
  Ola Olsson, Carsten Kost
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2018
 • Avslutat

  Födotillgång för vitryggig hackspett – vilka restaureringar ger bäst resultat?

  Ett viktigt mål i Sveriges skogsbruk är att bevara den mångfald som vi har och därför görs många naturvårdsåtgärder. Det är viktigt att veta om de resurser som läggs på åtgärderna verkligen gynnar mångfalden på bästa sätt. Det övergripande målet i det här projektet är att ge råd för hur och var man bör genomföra naturvårdshuggningar som ska gynna vitryggen och andra arter som lever i samma miljöer.

  Forskare
  Mats Jonsell
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2017