Avslutat projekt

Att sluta räkna kroppar – nya tankar för en jämställd skogssektor

När det bedrivs arbete med jämställdhet utan att det leder till önskade resultat blir det viktigt att granska de premisser utifrån vilka arbetet bedrivs. Projektet undersöker därför vilka föreställningar om vad jämställdhet är som förekommer inom skogssektorn.

Projektbild

Skogssektorn har som mål att kvinnor och män ska ha lika förutsättningar, rättigheter och möjligheter att vara aktiva aktörer inom skogen. Inom skogens utbildningar på Sveriges lant­bruks­universitet (SLU) kvarstår könssegregationen med mellan 70 och 85 % manliga studenter, medan antalet kvinnliga professorer inom den skogliga fakulteten endast uppgår till 10 %. Det verkar svårt för skogssektorn att nå sina jämställdhetsmål om målen talas om i termer av antal män och kvinnor. Andra studier har visat att om jämställdhetsarbete främst blir en övning i att räkna kroppar riskerar det att leda till att underliggande genusstrukturer döljs, bibehålls och förstärks, istället för att, som tanken var, omförhandlas och förändras.

Därför tar det här projektet en annan ansats. Istället för att räkna kroppar som ett tecken på om skogssektorn är jämställd eller inte, så ställs frågorna:

  • Hur definieras jämställdhet?
  • Hur påverkar definitionerna jämställdhetsarbetet?
  • Utgör sättet på vilket jämställdhet definieras ett hinder för att nå jämställdhetsmålen inom sektorn?

Projektet kombinerar en diskursanalys av policyer, strategier, handlingsplaner för jämställdhet inom sektorn med intervjuer och en interaktiv forskningsansats där forskningsfrågorna diskuteras med lärare, studenter, och med nyckelpersoner inom skogssektorn. Projektet förväntas ge kunskap om vilka genusnormer som finns i skogssektorn, hur dom är förankrade i praktiken och vad som krävs för att dessa normer ska omförhandlas. Förhoppningen är att utveckla jämställdheten bortom representation av kvinnor och män, och istället, genom att utmana vad en jämställd skogssektor egentligen innebär och för vem, utveckla nya metoder för jämställdhetsarbetet.

Ämne: Kommunikation & kunskapsspridning
Startår: 2018

Stina Powell

Forskare

Arbetar som forskare vid avdelningen för miljökommunikation med särskilt fokus på feministisk teori och genusperspektiv på akademiska organisationer och miljöfrågor.

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.